Vanliga frågor

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna. Har du andra frågor eller funderingar kontakta oss.

En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Detaljplanen beskriver vad som får och inte får göras inom planområdet. Vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska utf

Inga kommunala förskolor planeras idag i de centrala delarna av Älvängen

Detaljplanen för området måste först bli klar och antagen. Planen planeras komma ut på samråd efter sommaren 2020. Därefter ska alla inkomna synpunkter granskas och planen kan komma att justeras utifrån dessa. Därefter ska planen ställas ut för granskning innan den kan bli antagen.

I de nya bostadshusen inom planområdet vid pendelstationen kommer det att planeras och göras möjligt att ha lokaler i bottenvåningen utefter de mest folktäta stråken. Därefter är det upp till fastighetsägare att hyra ut lokalerna till lämpliga verksamheter om det finns intresse  från marknaden för detta.

 

Dina förslag o synpunkter som du lämnar via denna hemsida, kommer att användas som inspiration i det fortsatta arbetet. Men de ingår inte i någon formell process och kan heller inte besvaras personligen. Vi uppskattar om du vill vara delaktig och ge oss input i vårt arbete.

Aktuella detaljplaner finns att se på vår hemsida, Ale.se

I Älvängen pågår följande planprojekt för bostäder och centrumändamål.

  1. Detaljplan för bostäder inom Paradiset
  2. Detaljplan för bostäder inom Utby 20:1 m fl (Gustavas plats)
  3. Detaljplan för bostäder inom Utby 2:4

Här hittar du alla pågående detaljplaner för hela Ale kommun.

Ale kommun önskar att samhällsplaneringen ska ske med en bred demokratisk förankring. Ju tidigare i planprocessen du framför dina synpunkter, desto bättre. 

Läs mer på Ale.se: Så här kan du påverka

Är du intresserad av att veta mer om Ale Småstäder?

Här kan du komma till vår sida med kontaktuppgifter till ansvariga.