Platsutveckling

Mycket är på gång, men planering och genomförande av centrumkärnan tar tid. Älvängen som ort beräknas växa från dagens drygt 6 000 invånare till 8 500 personer de närmaste tio åren. Det är en kontinuerlig framväxt av den nya kärnan - allt kan inte vara klart med en gång. Därför vill vi skapa aktivitet redan nu med tidsbegränsade åtgärder på de platser som i framtiden kan bli ett torg eller ett nytt bostadskvarter. Detta är en del i utvecklingen av Älvängen till en småstad för alla.

Här kan du läsa mer om hur arbetsgången och tankar går kring att utveckla en plats för framtiden. 

Vi gläntar på framtiden

Kommunen har köpt in flera fastigheter längs med Göteborgsvägen för kommande utvecklingsprojekt. En av dessa byggnader var i så dåligt skick att den tyvärr behövdes rivas. Tomten är värdefull för kommande projekt bland annat när det gäller dagvattenhantering. Till dess anlägger kommunen en minipark på den gamla villatomten. De växter som kan bevaras och kompletteras med sittbänkar, blommor o växter. En av anledningarna till projektet är att i dialoger med invånare, fastighetsägare och näringsidkare tydligt visat att det finns ett stort behov i ortens centrum av mötesplatser, mer grönytor och målpunkter mellan ortens centrum och det nya handelscentrumet. Miniparken Älvgläntan, namngavs efter förslag från invånarna. Namnet tillkännagavs på Älvängens årliga julmarknad den 8 december.

Motivering Älvgläntan - miniparken är en öppen glänta, genom att anlägga parken ”gläntar” vi dörren mot framtidens Älvängen, namnet harmonierar fint med ortsnamnet.

Småstaden

Begreppet småstad väcker förväntan, men innehåller också en förpliktelse. En småstad består inte bara av hus. Det är rummen mellan husen som bildar den miljö man vistas i. På samma sätt som golv, väggar och tak bildar rummen i våra bostäder, byggs stadens rum - gator, torg och platser - av byggnader.

Gatan och platsen samspelar alltid med sin omgivande bebyggelse. Byggnader, träd och belysning och gator skapar tillsammans det offentliga rummet där människor möts. Stadens rum är vårt gemensamma ansvar och får inte uppstå som en rest av den mark som inte bebyggdes. De måste utformas med omsorg så att intressanta sammanhang skapas för människor att trivas i.

I småstaden är det nära till både boende, service och affärer. Här finns en täthet i bebyggelsen med blandad verksamhet, många målpunkter och blandade funktioner. Gaturummet bjuder in till aktiviteter som blir naturliga inslag i stadsbilden. Har centrum också en tillräckligt stor andel boende skapas förutsättningar för liv och rörelse även efter affärstid. Detta är alla delar som bidrar till att skapa liv och rörelse i en stad. 

Vill du veta mer om Ale Småstäder?

Här får du svar på några vanliga frågor eller hittar kontaktuppgifter till ansvariga.

Arbetsmodellen vi jobbar efter

Allting startar med en vision (1), en bild av framtiden. Var vill vi vara och hur ska det se ut. Visionen är öppen för förändring över tid, då det är en dynamisk process och styrs av lärdomar över tid och inriktningar från våra folkvalda politiker. 

Men utan en tydlig bild av nuläget (2) blir det svårt att sätta konkreta och realistiska mål (3). En plats behöver ha människor, företag, liv och rörelse för att bli en ort som människor vill bo, verka och leva i. Trafiksituation, grönområden, öppna ytor, bebyggelse och aktiviteter är några delar som bidrar till en helhet. Att fånga in förväntningar på en plats är viktigt och har gjorts i många omgångar under 6-7 år tillbaka. 

Dessa analyser (4), dialoger med invånare och politiska diskussioner har si sin tur lett till vägval. Vilket leder till val av alternativ (6), beslut och slutligen genomförande (6) av planerade åtgärder.

Att arbeta med platsutveckling innebär att arbeta både på lång och kort sikt. I stora drag kan man säga att det är handlar om sju olika delar i arbetsmodellen. Där sista steget, uppföljning (7) och erfarenheter, är en viktig del som gör att arbetet hela tiden hålls levande.

Alla stegen eller delarna påverkar varandra och behöver arbetas med parallellt. Arbetet innebär dialoger med politiken, invånare och tjänstepersoner. Det följer inte heller en exakt "steg-för-steg" metodik, men alla delar behöver vara med för att arbetet ska flyta smidigt, framsteg göras och resultat uppnås. Det är inte heller gjort i en handvändning, då det är många hänsyn som ska tas. Vissa saker går fortare att genomföra, andra har en längre tidshorisont.