Detaljplaner

Planer för stationsområdet

Arbetet med att ta fram en detaljplan för området vid pendelstationsområdet i Älvängen har startat. Inom området planeras för fler bostäder, en kyrka, cykel-o gångvägar, ett torg och några lokaler.

Tidplanen för att komma ut på samråd med detaljplanen är efter sommaren 2020.

I det inledande arbetet fokuseras på att hitta struktur på gator, byggnader och utformnings principer för bebyggelse, park, torg, belysning, parkering och gröna ytor. Parallellt pågår också arbetet med att ta fram flera olika utredningar tex buller, markmiljö, dagvatten mm.

Vill du veta mer om hur planprocessen och hur det funkar med detaljplaner så läs mer på Ale.se

Här är en kort film om vad som händer vid ett samråd (som vi gjorde då Nödinge Centrum var på samråd i juni 2020).


Ungefärligt planområde stationsområdet Älvängen

Änggatan

Ingen som besökt Älvängen har väl kunnat missat de stora byggkranarna.

Ale byggen har påbörjat arbetet med Änggatan och nya bostäder. Läs mer på alebyggen.se

Ängsgatan i Älvängen med byggkranar

Gustavas Plats

I december 2012 öppnade den nya Alependeln. Busstrafiken flyttades till det nya resecentrumet i Älvängen, samtidigt frigjordes ett område som möjliggör en förtätning med bostäder och centrumverksamheter på en av de mest centrala tomterna på orten. Under 2012 genomförde kommunen en markanvisningstävling och det vinnande bidraget från tävlingen, framtaget av fastighetsbolaget SERNEKE, och utgör underlaget för detaljplaneförslaget.

Översiktsbild över Älvängen

Planen innebär en möjlighet att komplettera Älvängen centrum med fler bostäder, ca 120 bostäder  och centrumverksamhet.Läs mer på Ale kommuns hemsida.

Vill du veta mer om Ale Småstäder?

Här får du svar på några vanliga frågor eller hittar kontaktuppgifter till ansvariga.