Bakgrund

2008 var en strukturstudie över Älvängen klar och blev startskottet för en FÖP (fördjupad översiktsplan). Fyra år senare, 2012, var järnvägen och nya E45 färdigställd vilket ändrade Ale kommuns läge i regionen. Ale kom närmare andra kommuner i synnerhet söderut och norrut. Här kan du läsa om vad som sedan gjorts.

Tar du pendeln från Göteborg eller Trollhättan är du ca 20 minuter senare i Älvängen.  En god tillgänglighet tillsammans med Älvängens andra positiva värden gör att orten är populär och många har valt att flytta hit. Nya områden byggs och har byggts strax utanför Älvängens centrum.

Älvängen är en av kommunens två huvudorter och kommunen mål är att orten ska utvecklas till en attraktiv småstad.

Utvecklingen nära anslutningen till pendelstationen är en viktig del i framtidens Älvängen. Om man har sin bostad i närheten av en pendelstation så är det jättesmidigt att resa med pendeln. Det i sin tur får positiva konsekvenser på miljön då du inte är beroende av en bil.

Detta har hänt

2020

Händelser och information av större karaktär uppdateras löpande under året. Du kan även titta under Senaste nytt, för att se vad som hänt under året. 

Arbetet med att skapa en mötesplats på fd ICA-plattan går framåt. 

Scenen i centrala Älvängen färdigställs och kan tas i bruk. 

Under sommaren livar kultursommarjobbande ungdomar upp mötesplatsen, fd ICA-plattan. Med bland annat cirkusskola och musikupplevelser. 

2019

Isbanan var på plats även 2019, till glädje för många.

ICA-fastigheten rivs för att göra plats för framtiden. Provisoriskt under ett antal år kommer marken och platsen användas till annat. 

Under del av året skedde insamling av förslag till föredetta ICA-tomten. Vad vill man som invånare se hända på platsen?

Skisser på provisoriskt torg på ICA-plattan togs fram. 

Under några sommarveckor intar praktiserande ungdomar ICA-plattan, bland annat bygger man sittbänkar och skapar grafitti-konstverk. 

Längs Göteborgsvägen anläggs en ny liten minipark på en av de tomter kommunen köpt in. Parken får sitt namn, Älvgläntan, vid en namntävling där allmänheten varit delaktig. 
Platsen är viktig för kommande gestaltning av de centrala delarna i Älvängen, bland annat för dagvattenhantering. 

2018

Händelser och information av större karaktär uppdateras löpande under året. Du kan även titta under Senaste nytt, för att se vad som hänt under året. 

Uppstart för detaljplanearbete för stationsområdet. 
På Ale.se kan du ta del av detaljplaner för Älvängen. 

Illustrationer tas fram för att planera ”tillfälliga mötesplatser” utifrån dialoger med olika målgrupper.

Ungdomsverksamhet flyttar in i tom lokal i Älvhörnan, i anslutning till pendeltågsstationen. 

2017

Scenen färdigbyggt på fd ICA tomten. Senaste tillskottet på fd ICA plattan är en scen kombinerat med sitt- o häng möjligheter. Vill du ta med en fika o sitta under tak så välkommen upp på scenen. ÖP-labbet flyttar in i fd La Plaza huset. Kommunen har startat upp arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ale kommun. Ett kontor för detta har öppnats upp i en del av fd La Plazahuset. Håll utkik efter tider då det är öppet hus. Läs mer på ale. Foto Öp-labbet skylten.

Scenen färdigbyggt på fd ICA tomten. Senaste tillskottet på fd ICA plattan är en scen kombinerat med sitt- o häng möjligheter. Vill du ta med en fika o sitta under tak så välkommen upp på scenen. ÖP-labbet flyttar in i fd La Plaza huset. Kommunen har startat upp arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ale kommun. Ett kontor för detta har öppnats upp i en del av fd La Plazahuset. Håll utkik efter tider då det är öppet hus. Läs mer på ale. Foto Öp-labbet skylten.

 

Scenen färdigbyggt på fd ICA tomten. Senaste tillskottet på fd ICA plattan är en scen kombinerat med sitt- o häng möjligheter. Vill du ta med en fika o sitta under tak så välkommen upp på scenen. ÖP-labbet flyttar in i fd La Plaza huset. Kommunen har startat upp arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Ale kommun. Ett kontor för detta har öppnats upp i en del av fd La Plazahuset. Håll utkik efter tider då det är öppet hus. Läs mer på ale. Foto Öp-labbet skylten.

2016

Detaljplan för Paradiset, med ca 135 bostäder går ut på samråd. 

 

 

 

 

 

 

 

Ta del av handlingar här

Detaljplan Änggatan för bostäder, handel och kontor antas den 20 februari 2017.

Kronaskolan för 600 elever invigs den 20 augusti 2016. 

Detaljplan Gustavas plats går ut för ett andra samråd, med nya förutsättningar för buller. 

2015

Uppdrag ges för att ta fram en detaljplan för ca 135 bostäder i området Paradiset. 

 

 

 

 

 

 

 

Ta del av handlingar här

Beslut tas om att påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Älvängen.

För att få ett helhetsgrepp på Älvängens framtida utveckling håller kommunen på att ta fram ett förslag till översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Älvängen 2045

2014

Detaljplan Gustavas plats går ut för ett första samråd.

2013

Handelsplats Älvängen invigdes den 1 november 2013. En handelsplats på 8400 kvm och 360 parkeringsplatser. 

Uppdrag att ta fram en detaljplan för Häljered och camping ges från byggnadsnämnden. 

2012

9 december 2012 var det invigning av Alependeln. 

Man når nu Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen snabbt med pendeltåg från Göteborgs central. 

Cultural planning är en metod och ett redskap för att bygga upp kunskap om en plats.
Ale kommun var med i detta projekt med start 2012, men fullföljde inte hela projektet. 

VAD ÄR CULTURAL PLANNING?

Cultural planning är en metod för samhällsutveckling med kulturella förtecken. Den skiljer sig från traditionell planering genom att ge livskvalitet och kulturella resurser en betydligt större plats än vad som är vanligt. Syftet var att arbeta med identiteten och innehållet i kommunen.
Ale kommun hade en lång process och arbetade länge med förankring, men påbörjade arbetet och genomförde en del aktiviteter. Kommunstyrelsen utsåg en utredare och formulerade ett uppdrag kring cultural planning.
Kommunen har genomfört tio ortsutvecklingsmöten med cultural planninginslag som skapade stort intresse bland de medborgare som deltog. Producerade också en utställning om resultatet från dessa möten på kommunens bibliotek.
Så långt var allt väl och processen såg äntligen ut att komma igång, men i december 2013 kom det nya besked från kommunens politiker.
Så här skriver man i Kommunfullmäktiges Verksamhetsplan 2014:
”För att bli en attraktiv kommun är det offentliga rummet en viktig aspekt att ta hänsyn till i planerandet av våra samhällen. Det offentliga rummet ska vara vårdat och städat. Sommartid ska man mötas av vackra planteringar. Det ska vara klotterfritt och våra besöksmål ska vara väl uppskyltade. Vintertid ska vi ha god belysning, snöskottning och grusade promenadstråk. Ett viktigt arbete för att kommunen ska upplevas som trivsam är att samhällsplaneringen även tar hänsyn till ett vackert yttre, exempelvis genom Cultural planning. (Cultural planning är en metod för delaktighet i samhällsutvecklingen)."

Göteborgsvägen genom Älvängen anpassas till en miljöprioriterad gata. Detta innebär att gatan utformas, gestaltas och anpassas till omgivande miljö för att få en lugn trafikrytm och för att prioritera oskyddade trafikanter. Med hastighetssäkring menas att biltrafiken inte färdas med högre hastighet än vad människokroppen tål i form av krockvåld.

Detaljplan går ut för ett första samråd för bostäder och centrumverksamhet på det gamla busstorget. 

2011

Planen syftar till att ge förutsättningar för uppförande av cirka 400 bostäder förlagda i såväl
småhus som flerfamiljshus. Tillskottet ska till cirka 10 % utgöras av tomter för småhus
vilka avses säljas via kommunens tomtkö.

Området som omfattar cirka 50 hektar och är beläget i Älvängen omedelbart söder om
Starrkärrsvägen och i direkt anslutning till Aroseniusskolan och villabebyggelsen i
Madenområdet.

2010

Det har under lång tid förts diskussioner om utvecklingen av centralorterna Älvängen och Nödinge. 

Redan 2007 och 2008 togs inledande strukturstudier fram i dialog med intressenter, framförallt invånare och företagare. Det har sedan dess funnits en förväntan på att arbetet ska ta fart och att konkreta resultat ska synas. Under åren som Bana Väg i Väst projektet bedrevs mest intensivt fanns det inte kraft, i kommunen, att också koncentrera arbetet på utvecklingen av Älvängen och Nödinge.

Efter samverkansprocess godkänns strukturstudien av kommunfullmäktige 2008 och ligger till grund för FÖP Älvängen (FÖP = fördjupad översiktsplan). I den planerades för en ökad förtätning i och med färdigställandet av utbyggnaden av E45 och
Norge/Vänerbanan 2012. 

Göteborgsvägen i centrala Älvängen är utpekat som huvudstråk i studien. Beslut om att fortsätta arbetet med strukturstudien togs genom att en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) ska göras. 

Vill du veta mer om Ale Småstäder?

Här får du svar på några vanliga frågor eller hittar kontaktuppgifter till ansvariga.