Kvalitetsprogram för att skapa attraktivitet och sociala kontaktytor

Kommunen startar ett arbete med att ta fram ett kvalitetsprogram som underlag till detaljplanen för Älvängens stationsområde.

Kvalitetsprogram för att skapa attraktivitet och sociala kontaktytor

Varför ett kvalitetsprogram?

Älvängens centrala delar står inför en utbyggnad och förtätning med bostäder, verksamheter och service. Stationen är en stark nod i Ale kommun men det stationsnära läget utnyttjas inte till sin fulla potential. Dialoger med invånare, verksamma och politiker har lagt grunden för en ledstjärna.

För att säkerställa den kvalitativa utvecklingen av Älvängens centrala delar och uppnå visionen "attraktiv småstad med mänskliga möten" tar kommunen fram ett kvalitetsprogram. Syftet med programmet är att ta fram en inriktning för utvecklingen av Älvängen centrum. Dokumentet definierar vilka kvaliteter som är viktiga för att skapa den efterfrågade attraktiviteten och de sociala kontaktytorna. Programmet ska ge underlag för att kommunen ska få stöd i att fatta olika strategiska beslut där det kan finnas motstående önskemål och intressen.

Några knäckfrågor som behandlas i kvalitetsprogrammet är bl a

 


Visa fler