Älvängen - attraktiv småstad

Älvängen står inför en utbyggnad och utveckling. Förtätning med bostäder, verksamheter och service. Det centrala området runt stationen är ett starkt nav som idag inte utnyttjas till fullo. På denna sida ska du kontinuerligt kunna följa vad som händer med utvecklingen av Älvängen. 

Visionen är att Älvängen ska utvecklas till en attraktiv småstad.

Utifrån den karaktär som finns idag ska vi tillsammans utveckla Älvängen till en attraktiv småstad med naturliga mötesplatser, gröna stråk och en blandad bebyggelse där nytt möter gammalt och tillsammans skapar en unik småstadskänsla.

Huvudgatan i centrala Älvängen, Göteborgsvägen, ska ge orten karaktär och skapa en småskalig stadskänsla. Gatan har bevarat sin ursprungliga karaktär med spår från förr och längs gatan möts gammalt och nytt. Här vill vi att det ska finnas naturliga mötesplatser, folkliv och trygghet. Småstaden skall ha en blandning av handel, verksamheter och bostäder. Detta stärker känslan av småstadsliv och ökar händelserikedomen under större del av dygnet. Småstadsliv med närhet till varandra.

Senaste nytt från Ale Småstäder

Småstad där ska vara lätt att leva

Visionen innebär att i småstaden är det lätt att leva med nära till både boende, handel och övrig service.

Här finns täthet i bebyggelsen med blandade verksamheter och målpunkter. Rummen mellan husen bjuder till aktivitet och samvaro som ett naturligt inslag i småstadsbilden. Här finns också ett tydligt nav med ett torg som den självklara gemensamma mötes- och aktivitetsplatsen. Centrum ska förtätas, men på ett sådant sätt att bebyggelsen hålls ihop och ges en medveten utformning. Varje nytt hus som byggs blir ett steg mot morgondagens Älvängen. Tillkommande bebyggelse ska utformas så att en helhet skapas och så att nya områden får god kontakt med befintlig bebyggelse. Med tillräckligt stor andel boende skapas förutsättning för liv och rörelse även under kvällstid.